Dagens vel
Protokoll fra årsmøtet 2018
Det 115. årsmøtet ble avholdt onsdag 8. mai 2019 kl. 18:00 i Asker Skiklubbs k lubbhus på Føyka.
Mangeårig styremedlem og kasserer, Brit Husmo, tok ikke gjenvalg og ble som takk  for lang og tro tjeneste i vellet hedret med et litografi av vår lokale kunstner Øivind  Jorfald.

Foredrag før årsmøtets formelle del:

Asker Skiklubb: Unn Orstein, styremedlem i Asker Skiklubb, gjennomgikk den mulige Føyka/Drengsrud- flyttingen sett fra skiklubbens side.  Hun påpekte aktivitetsbredden i  skiklubben, som i dag teller 4 400 medlemmer, og som har sterke vekstambisjoner.  Føykas sentrale beliggenhet fremmer ikke minst uorganisert idrettslek. Skiklubben vil nå  gjennomgå avtalen om flytting og klarlegge fakta med sikte på å fremlegge en anbefaling  til det ekstraordinære årsmøtet i slutten av september. På dette møtet skal skiklubbens  medlemmer stemme over om de aksepterer avtalen med kommunen, eller om de vil bli  på Føyka.

Asker Kommune: Kommunaldirektør Ragnar S. Fuglum orienterte om utviklingen av  Asker sentrum med særlig fokus på kommunens planer for Elvely og Føyka. Han  gjennomgikk historikken og forhandlingene mellom kommunen og skiklubben frem til den  foreliggende avtalen som nå er vedtatt av kommunestyret. Denne må aksepteres av to  ekstraordinære årsmøter i skiklubben innen 9. desember i år. Skjer det, vil skiklubben  flytte mot slutten av 2023. Fortetting, knutepunktsstrategi og bymessig utvikling er  drivkreftene bak kommunens plan om flytting av idrettsarenaene fra Føyka til Drengsrud.
Debatt: I etterkant av foredragene ble det en ordveksling mellom vellets medlemmer og  innlederne som særlig kretset rundt sentrumsfortettingens trafikale konsekvenser,  praktisering av rekkefølgebestemmelsene og behovet for å beholde et grønt sentrum  som i dag særmerker Asker.

1) Valg av møteleder og referent
Styreleder Nils Hovde Flaaten ble valgt som møteleder og Geir Fuglaas ble valgt som  referent.

2) Godkjenning av Innkalling
En bemerkning om at årsmøtepapirene må ut i tide ble tatt til etterretning. 
Deretter ble  innkallingen godkjent. Det var 27 fremmøtte.

3) Valg av 2 personer til å undertegne Årsmøteprotokollen
Harald Harsson og Andreas Wexels ble valgt til å undertegne protokollen.

4) Styrets Årsberetning
Flaaten gjennomgikk årsberetningen for 2018 (ved en inkurie stod det «2019» i utsendt årsberetning) og orienterte også om møter med bl.a. ordføreren, Høyre, MDG og  Senterpartiet. Det var følgende bemerkninger til årsberetningen:

i)  De 3 avsnittene på side 2 (som angår 2017) i rød tekst utgår; 
ii) Bruken av ordet  «lemfeldig» i øverste avsnitt ble utdypet på forespørsel;
iii) Det ble opplyst at vellet pr.  2018 hadde 464 betalende medlemmer, hvorav 160 var fra eneboliger og 304 fra  sameier/borettslag.

Årsberetningen ble etter dette tatt til etterretning.

5) Godkjenning av revidert Regnskap 2018
Kasserer Brit Husmo gjennomgikk regnskapet for 2018 som viste et overskudd på  35 488 kr og en kassebeholdning på 102 244 kr. Regnskapet for 2018 ble deretter  godkjent.

6) Fremleggelse av Revisors beretning for 2018
Husmo gikk deretter gjennom revisors beretning for 2018. Revisor har revidert og funnet  det f remlagte regnskapet i orden og at det gir et riktig bilde av driftsåret 2018.
Revisors  beretning ble deretter tatt til etterretning.

7) Forslag til Budsjett 2019
Husmo fremla budsjettet for 2019 som resultatmessig er på nivå med regnskapet for 2018. 
Budsjettet for 2019 ble godkjent.

8) Valg av Styreleder
Flaaten ble gjenvalgt som styreleder for 1 år til 2020.

9) Valg av Styremedlemmer
Tormod Håvaldsrud og Arne Matheson ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år til  2021. 
Trude Totland ble innvalgt som nytt styremedlem for 2 år til 2021. Samtidig ble  «varamedlemmene» Idar A. Kjørlaug og Per Roger Nielsen for ordens skyld erklært som  styremedlemmer da vellets vedtekter ikke åpner for varamedlemmer.

10) Valg av Revisor
Ellinor Allergoth ble gjenvalgt som revisor for 1 år til 2020.

11) Valg av ny Valgkomité
Mona Haug, Trygve Lia og Per Malme ble gjenvalgt som valgkomité.

Asker, 9. mai 2019
Referent Protokollvitne 1 Protokollvitne 2
___________________ ___________________ ___________________
Geir Fuglaas Harald Harsson Andreas Wexels
En bedre hverdag for oss alle

Det er en stund siden vår hovedoppgave var plankefortau og veibelysning og våre oppgaver har nok forandret seg en god del siden den gang. Fra å avholde tredagers basarer til inntekt for nye lamper har vi de siste årene har vi vært vitne til en voldsom byggevirksomhet i sentrumsområdet der vi har vært høringsinstans på de fleste reguleringer.

I starten på selve hovedopprustningen av sentrum gikk vi ut med sterke henstillinger til samtlige av våre politikere og administrasjon om å se helheten i Asker sentrum fremfor kun å behandle ett og ett bygg om gangen. Vi ønsket å bringe fokus på et sentrumsmiljø med lys og luft og variasjon i materialbruk fremfor kun å legge stein på stein. "Grønne lunger" var refrenget, og lys og luft et folkekrav.

Enkelte ting vi har tatt opp på reguleringsplanene har blitt tatt hensyn til og andre ikke. Vi har hatt flere medlemmer som har kontaktet oss for å se på lokale forslag til reguleringer siden det ikke alltid er like lett å bli hørt som enkeltperson når det er store planer på gang.

Trafikksikkerhet er noe som opptar oss i stor grad. Vi er svært opptatt av at gatene skal være trygge, både for bilister og syklister/fotgjengere og har spilt inn en rekke momenter til kommunens overordnede trafikksikkerhetsplan. Vi har vært aktive “pådyttere” for både gangveier og stier og ser ingen grunn til å minske innsatsen i årene som kommer. 

 

Ikke bare papir

Men alt er ikke bare papir for dagens vel. Askerelva er ett av våre hjertebarn der den stille flyter i vår midte. Hvert år går vi breddelangs og plukker rundt 10 sekker søppel. Det er en sann fornøyelse og en fryd å se elva på nært hold selv om mye kunne vært gjort med bredder og kulverter. År om annet går vi grundigere til verks og fjerner kvist og kvast for å bringe elva frem i lyset. Vi har fortsatt ikke sluppet drømmen om en sammenhengende sti fra fjorden til Semsvannet, og deltar svært gjerne i det videre arbeidet for å oppnå dette.

Vi har ansvar for brøyting og vedlikehold av 4 velveier og i tillegg har vi 15–20 gruskasser plassert rundt om på glatte og bratte gangveier og stier.

Vi har også flere benker plassert rundt omkring og disse er flittig benyttet av slitne sambygdinger.

 

Hvor går vi ?

Det er det våre medlemmer som avgjør.

Kommunen har uten tvil blitt bedre organisert med årene. Dette har ført til at vellets oppgaver går mer i retning av å være bindeledd mellom beboere og kommune ved reguleringer, i trafikkspørsmål, ved støyproblemer, når det gjelder sentrums utforming osv.

I tillegg til dette har vi heller ikke glemt hvordan vi bruker hakke og spade og vil nok kalle inn til dugnad igjen når Askerelva blir for ille eller når det skal ryddes andre steder.

En annen ting vi har foreslått, er muligheten for å bygge inn E18 over sentrumsområdet. Dette vil muliggjøre en naturlig videreføring av Asker sentrum retning Bondivann. En slik innbygging vil gjøre eiendommene under traseen brukbare for både handelsstand og boligformål. Vi har mottatt positiv respons fra flere av de politiske partier som arbeider videre med saken. Dette vil også bidra i stor grad til å redusere trafikkstøyen som slår mot Lensmannslia og Fredtunveien.

Men som sagt – det er våre medlemmer som i stor grad avgjør hva vi skal arbeide med.

Vi oppfordrer igjen alle til å melde seg inn i vellet !

Prisen pr husstand er kr 150,- For leiligheter i borettslag er prisen kr 50,- pr enhet.

 

- Velkomne skal dere være !