- Hva skjer for tiden ?
Innspill til byggesaker som skal opp i kommunestyret
Følgende innspill er sendt ordfører og rådmann vedrørende behandling av de tunge byggesaker som skal opp i kommunestyret inneværende uke:

Vellet registrerer at kommunestyret nå skal behandle flere tunge byggesaker - herunder   Høn-Landås ,   Føyka-Elvely   og   Nedre Bleiker Gård   uten at det er gjennomført noen samordnet trafikkanalyse og iverksatt nødvendige tiltak som følge av denne.
Vi er derfor meget overrasket og sterkt imot denne fremgangsmåte, som kan virke som et eklatant brudd på vedtatte rekkefølgebestemmelser.

Kommunestyrebehandlingen kan derfor oppfattes som noe respektløs og hastverkspreget overfor vellets medlemmer som innbyggere og velgere, den indikerer for lav prioritering av trafikksikkerhet, samt fremstår som til dels avvikende i forhold til tidligere utsagn/beslutninger og dessuten mht. rekkefølgebestemmelsene. Når det særlig gjelder manglende fokus på trafikksikkerhet, gir dagens Budstikke et talende eksempel:


Av Budstikka 20.5.2019 fremgår det således at Formannskapet i Asker går på tvers av Bygningsrådets anbefaling om å ta vare på de myke trafikantene i forbindelse med en kanskje unødvendig ombygging av lyskrysset i Bleikerveien/Røykenveien til rundkjøring.

Det skal nemlig ikke bygges sikker veikryssing for fotgjengere og syklister i form av to plan – tvert imot skal overganger skje i plan med biler   så nært rundkjøringen som mulig .   For alle som har kjørt i rundkjøringen fra E-18 og sett hvor vanskelig det er å få øye på syklister som kjører på gangveien parallelt med de kjørende, virker en slik uttalelse mildt sagt merkelig og i alle fall trafikkfarlig!

Vellet oppfordrer på denne bakgrunn Kommunestyret  til ikke å fatte beslutninger som ytterligere belaster trafikksituasjonen - herunder fremkommeligheten og sikkerheten - rundt Asker sentrum før man har ferdigstilt en slik trafikkanalyse som er vedtatt.
 
Vi ser det som særdeles viktig at Asker Kommune nå ikke mister troverdigheten.
 
Med vennlig hilsen
for Styret i Asker Stasjon og Omegn Vel
Nils Hovde Flaaten
Utviklingen av Høn/Landås-jordene
Vi har en stor utbygging på gang innen velområdet vårt - denne gang på Høn/Landås-jordene. Utvikling kommer nødvendigvis i en presskommune som vår, men det er også et tegn på ei levende bygd der folk ønsker å bo. Vi forsøker imidlertid å påvirke utbygger/kommune til å tilpasse allerede eksisterende bebyggelse - så godt det lar seg gjøre. Denne gang er det 1500 nye boliger som er under utvikling.
Dere kan følge med på https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/stedsutvikling 
Dugnad i sentrum
Vi arrangerer dugnad fra tid til annen og pent blir det, noe de som passerer gjennom området kan nyte godt av.


Melding av feil på veier, lys osv

Asker kommune har opprettet en meldetjeneste der hver og en kan melde inn feil på vann, avløp, miljø, vei og veilys. Gå inn på denne siden for å melde feil og mangler: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/meld-om-feil/

De har også utarbeidet en Trafikksikkerhetsplan for å redusere ulykkesrisikoen i kommunen. Denne planen er under kontinuerlig arbeid og vi spiller inn momenter underveis.

Kontakt oss om du mener det er områder vi bør gjøre kommunen oppmerksom på.

Kablene ned i bakken

Luftspenn er visuelt skjemmende og vi setter stor pris på at kommunen nå går for å legge kablene ned i bakken.

Dette er et arbeid som kommer til å strekke seg over tid, men vi gleder oss over at det nå ser ut til å komme i gang.

Føyka/Elvely
Føyka har vært på agendaen i atskillige år og mange er de som har sterke meninger om dette verdifulle området som ligger praktisk talt midt i Asker sentrum. Etter årevis med ulike reguleringsplaner ser det nå ut til at det går mot en utbygging av området. 

Les mer om planene på Asker Kommunes hjemmesider - adresse: https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/stedsutvikling/
1
Askerelva

Askerelva er en fantastisk perle som glir gjennom sentrumsområdet uten at spesielt mange legger merke til den. Dette er litt synd, for vi som rusler strekningen hvert år og plukker opp papir og plast har oppdaget både ender på rede og stor ørret på vår vei.

År om annet har vi dugnad for å få ryddet opp langs breddene etter flom, folk og dyr som har griset til. Kontakt gjerne vår formann dersom du har spørsmål eller noe å bidra med i sammenhengen. 

Kommunen har så langt vært flinke til å informere og trekke oss med i planer for utviklingen av elva gjennom sentrumsområdet, noe som ligger vårt hjerte nær. 

http://www.budstikka.no/nyheter/bare-nve-kan-stoppe-nye-askerelva-1.5711414Velveier
Kommunen ønsker gradvis å overta driftingen av velveiene i Asker. Dette betinger en oppgradering til kommunal standard.

For vårt vel gjelder dette Øvre og Nedre Askerhagen, Dæliveien og innerste del av Askerbrubakken.
 
Ytterligere informasjon er samlet på Asker Velforbunds sider.
Nyttige lenker

Asker Kommunes hjemmesider: www.asker.kommune.no

Kart over Asker Kommune

Vellenes Fellesforbund

Asker Velforbund


Wesselgården
Vi er et levende sentrum og nye boliger skal opp. Det medfører naturlig nok både støy og annet ukvem, men målet er best mulig tilpasning for alle parter, både de som allerede bor i området - og de nye naboer som skal komme. Dere kan følge med på utviklingen i prosjektet ved å klikke her.