Vedtekter (revidert siste gang 7.5.2012)

§ 1.    FORMÅL

Asker stasjon og omegn vel har til oppgave å ivareta lokale formål til beste for innbyggere i området. Vellet skal være partipolitisk nøytralt.

 

§ 2.    OMFANG

Vellet omfatter reguleringsområdet begrenset av følgende: 

Asker stasjonsområde syd langs Askerelven og Bondivann til og med Søndre Bondi gård.

Østover langs Risenga friområde til Bleikerveien, nord for Bleiker videregående skole, langs Bleikerveien til kryss med Risengveien. Videre inkluderes Fusdal gård og Fusdal Terrasse.  Over E18 inkl. Erteløkka, langs jernbanetraseen mot Høn til Hønsveien ved kryss Haugboveien, derfra over Haugbo området inkludert Haugbo gård, til kryss Haugboveien /Kirkeveien ved Jansløkka.

Videre inkluderes Asker Prestegårds område til Semsveien syd for Aldershjemmet, inkludert Biterud og Solvang områdene til bro Hogstadveien over Hukenbekken.

Videre inkluderes Hukenområdet til syd for Landsnes gartneri frem til E18 ved kryss Drammensveien, og så langs E18 til Askers stasjonsområde.

 

Vellet er inndelt i områdene:

Asker sentrum - stasjonsområdet

Risenga / Fusdal

Askergårdene / Askerjordet (Øst for Askerelven)

Solvang / Biterud - Askerhagen / Huken (Vest for Askerelven).

VELOMRÅDENES  REPRESENTANTER.

Det velges representanter fra hvert område, inntil ti personer, som medlemmer av styret i Asker stasjon og omegn vel.

 

§ 3.    MEDLEMSKAP

Faste husstander, etablerte ervervsdrivende innen velområdet har rett til å være medlem av Asker stasjon og omegn vel.  Man blir medlem ved årlig kontingentinnbetaling.

 

§ 4.    KONTINGENT

         Kontingent for medlemskap fastsettes av Årsmøtet.

 

§ 5.    ÅRSMØTER

Vellets årsmøte holdes innen utgangen av april måned og er vellets øverste myndighet.

Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Vedtak og valg avgjøres ved simpelt flertall, hvis stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Hvis det kreves, kan skriftlig votering foretas.

 

Årsmøtes dagsorden:

1.        Åpning, godkjenning av innkalling

2.        Godkjenning av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

3.        Årsmelding

4.        Revidert årsregnskap pr 1. januar
Kommende års budsjett og fastsettelse av kontingent.

5.        Innkomne forslag

6.        Valg. Styremedlemmer velges for to år. Leder og revisor velges for ett år

 

   

§ 6.    EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Skriftlig og med minst fire ukers varsel, kan ekstraordinært årsmøte kreves holdt av vellets styre eller 1/3 av medlemmene. Slikt årsmøte skal bare behandle saker i henhold til innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig etter samme regler som ordinært Årsmøte.

 

§ 7.    VELLETS STYRE

Styreleder innkaller til møte, med minst en ukes varsel.

Styret skal ivareta vellets interesser i samsvar med lover og vedtak.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede.

Styreleder og kasserer har sammen signaturrett.

Styret kan oppnevne tillitsmenn, komiteer og utvalg når dette er nødvendig.

 

§ 8.    RETNINGSLINJER FOR VELLETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER

Vellet har som inntektskilder: Medlemskontingent og tilskudd fra kommunen.

 

Tilskudd fra kommunen skal kun benyttes til de formål tilskuddene er bestemt.   

Medlemskontingenten benyttes til tiltak som kommer alle medlemmene til gode. 

                Bare mindre investeringer dekkes, for eksempel innkjøp av gruskasser.

Eksempler på utgifter: Fylling av gruskasser, støtte til ryddeaksjoner etter styrets vurdering, administrative utgifter som kontorutgifter, årsmøteutgifter og annonser  m.v. Årlig kontingent ved medlemskap i Asker Velforbund og Vellenes Fellesorganisasjon.

 

§ 9.    ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte og forutsetter 2/3 flertall. Eventuelle forslag til slike endringer fra vellets medlemmer skal fremmes til vellets styre innen utgangen av februar måned.

 

§ 10.   OPPLØSNING

Forlanges vellet oppløst, må dette fremmes på ordinært årsmøte.

Vedtak om oppløsning  krever 2/3 flertall. Vedtaket må bekreftes ved 2/3 flertall på et senere ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet bestemmer i så fall anvendelsen av vellets gjenværende midler.